Investor Relations

Message from Chairman

นับแต่ปลายปี 2563 เป็นต้นมา ได้เกิดโรคระบาด คือ ไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบอย่างหนัก และลดลงเมื่อมีการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ทำให้ในหลายๆ พื้นที่กลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้

สำหรับประเทศไทยการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้นมากในช่วงปลายปีช่วยทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยปรับดีขึ้นและหนุนความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์จากทั่วโลก เมื่อประกอบกับภาวะชะงักงันด้านอุปทานส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงปลายปีเร่งตัวขึ้น แต่อย่างไรก็ดีภาวะเงินเฟ้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวจากราคาพลังงานเป็นสำคัญ ขณะที่เศรษฐกิจที่ได้รับกระทบอย่างหนักจาก COVID-19 เป็นผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทย คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.50% ตลอดทั้งปี2564 และการช่วยเหลือภาคเศรษฐกิจต่างๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ช่วยเหลือในด้านการเงินที่มุ่งตรงกลุ่มเป้าหมาย เช่น มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูมาตรการพักทรัพย์พักหนี้ตลอดจนการผ่อนคลายหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือของสถาบันการเงินแก่ลูกหนี้และการผ่อนคลายมาตรการ LTV เป็นการชั่วคราว

บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ไม่เกิดอุปสรรคใหญ่ต่อกิจกรรมทางธุรกิจ พร้อมกันนี้บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19เช่นเดียวกันกับที่ผ่านมา

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจ โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าชาวจีนที่สนใจลงทุนในประเทศไทยโดยมีปัจจัยสำคัญจากนโยบายของภาครัฐ ได้แก่การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ รวมถึงขับเคลื่อนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละภูมิภาค การลงทุนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่สำคัญ

บริษัทและบริษัทย่อย ได้มุ่งเน้นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนทางธุรกิจมาโดยตลอด บริษัทฯได้ขยายการดำเนินธุรกิจไปในด้านอื่น ๆ ที่จะเติบโตในอนาคต อาทิเช่น ธุรกิจขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างธุรกิจกัญชง

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า สถาบันการเงิน และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯเป็นอย่างดีมาตลอด


(นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์)
Chairman of the Board of Directors